ഞാൻ ട്വിറ്റർ ആരംഭിച്ചു, പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല
テストつらかったぁ…次は部活か…